Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Karol Andruszków Honaro realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Internacjonalizacja działalności Honaro poprzez dostosowanie oferowanych produktów do wymagań rynków zagranicznych”

CELE PROJEKTU:

Głównymi celami projektu jest rozszerzenie działalności firmy o klientów z rynków zagranicznych.

Celem szczegółowym w wypadku przedmiotowego projektu będzie wdrożenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej, która wskazała najważniejsze kierunki rozwoju firmy pod kątem internacjonalizacji w zakresie promocji na rynkach zagranicznych i działań niezbędnych do rozwoju eksportu.

PLANOWANE EFEKTY:

Efektem projektu będzie wprowadzenie portalu Honaro na rynek docelowy Wielkiej Brytanii przy jednoczesnym dostosowaniu jego funkcjonalności do wymagań tego rynku. Zakłada się, iż w rok po realizacji projektu firma pozyska 30 klientów, którzy stale będą korzystać z jego funkcji. Efektem będzie także zwiększenie rozpoznawalności portalu honaro.pl wśród firm MSP na rynku brytyjskim.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI: 197 784,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych, związanych z realizacją Projektu wynosi 160 800,00 PLN.

DIP przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie, w kwocie nieprzekraczającej 136 680,00 PLN, stanowiącej 85,00% wydatków całkowitych kwalifikowalnych Projektu.

Beneficjent wniesie wkład własny na realizację Projektu w wysokości w 24 120,00 PLN, a środków własnych w wysokości 61 104,00 PLN.


The project is co-financed from the European Regional Development Fund under the Innovative Economy Operational Program

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Działanie: Polski Most KrzemowyProgram Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Na Lata 2007 - 2013I etap - 898,58 zł bezgotówkowo (stanowiące równowartość 213,86 euro), co obejmuje: usługi szkoleniowe wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie.
II etap - 8 496,23 zł bezgotówkowo (stanowiące równowartość 2 075,03 euro), co obejmuje: usługi doradcze i szkoleniowe wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie, 4 noclegi, miejsce parkingowe.
III etap: do 55 000 zł w formie zaliczki i refundacji, przeznaczone na zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich oraz udział w sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z potencjalnymi partnerami gospodarczymi organizowanych przez instytucje otoczenia biznesu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Działanie 6.1: Paszport do Eksportu

Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Na Lata 2007 - 2013

"Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu"

Beneficjent: Karol Andruszków HONARO
Nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-02-018/13-00
Całkowita Wartość projektu: 495 256,00 zł
Wartość dofinansowania z EFRR 313 175,70 zł
Wartość dofinansowana w formie dotacji celowej: 55 266,30 zł