DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.06.01.00-02-018/13-00 z dnia 03.03.2014r.

Nazwa projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”

Budżet projektu: 495 256,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 313 175,70 PLN

Kwota dofinansowania z dotacji celowej: 55 266,30 PLN
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.